Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/ klant.

2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant.

3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant.

4. Opdrachtgever/Klant: de afnemer van diensten van Zonneveld Webdesign. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.

5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.

6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

7. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8. Verwerkersovereenkomst: overeenkomst tussen Zonneveld Webdesign en Opdrachtgever, opgesteld door Zonneveld Webdesign, op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkersovereenkomst wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten die tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant overeen zijn gekomen.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Zonneveld Webdesign. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.

3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant van welke strekking dan ook worden door Zonneveld Webdesign uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.

5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

6. Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de AVG ook van toepassing. Hierdoor is de opgestelde AVG Verwerkersovereenkomst van Zonneveld Webdesign ook van toepassing.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Zonneveld Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken met de opdrachtgever/klant.

2. De website van Zonneveld Webdesign geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Zonneveld Webdesign een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Zonneveld Webdesign een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt dan wel een offerte uitbrengt aan de opdrachtgever/klant.

 

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.

2. Facturatie vindt in beginsel 20% voor aanvang en 80% na oplevering plaats, behoudens de situatie genoemd in lid 2 van ‘ Uitvoering overeenkomst’.

3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de opdrachtgever/klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de opdrachtgever/klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan in een/de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum aan Zonneveld Webdesign.

6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de opdrachtgever/klant een papieren factuur wenst, dan zal zij Zonneveld Webdesign hier zelf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de opdrachtgever/klant een papieren factuur wenst.

7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de opdrachtgever/klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Zonneveld Webdesign te verstrekken.

8. Indien Zonneveld Webdesign de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever/klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 5% rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 5% rente wordt geheven.

9. Indien de opdrachtgever/klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan Zonneveld Webdesign, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de opdrachtgever/klant.
Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van € 40,- euro te vermeerderen met BTW.

10. Zonneveld Webdesign is bovendien gerechtigd zonder nadere kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 21 dagen uitblijft.

11. Zonneveld Webdesign is gerechtigd om jaarlijks prijswijzigingen door te voeren om haar dienstverlening te verbeteren.

 

Artikel 5 Onderhoud
1. Voor het onderhouden van een website biedt Zonneveld Webdesign onderhoudscontracten aan.

2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. het doorvoeren van software updates;
b. problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
d. de maandelijkse kosten voor domeinnaam en ssd webhosting.
e. een(1) of twee(2) uren arbeid per maand uitgevoerd door Zonneveld Webdesign. Deze uren zijn bij het niet gebruiken van mee te nemen naar de volgende maand en kunnen niet worden verrekend en/of uitbetaald.

3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van Zonneveld Webdesign zelf. Indien de opdrachtgever/klant wenst dat Zonneveld Webdesign naar de opdrachtgever/klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de opdrachtgever/klant besproken worden.

4. Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
Indien een opdrachtgever/klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.

5. De beveiliging van de website tegen hackers wordt in beginsel gedaan middels een plug-in en zijn kosteloos. Voor uitgebreide mogelijkheden tegen hackers zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant en zullen na overleg worden gefactureerd.

6. Onderhoud en aangevraagde arbeid zoals vermeld in het onderhoudscontract worden zo spoedig mogelijk verwerkt.

 

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever/klant
1. De opdrachtgever/klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.

2. De opdrachtgever/klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat Zonneveld Webdesign te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan Zonneveld Webdesign gecommuniceerd dient te worden met uitzondering van haar/zijn eigen inloggegevens.

3. De opdrachtgever/klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

4. De opdrachtgever/klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de content en de rechten daarvan.

5. De opdrachtgever/klant is zelf verantwoordelijk (in geval van een webshop) voor het toevoegen, bijhouden en bewerken van producten, productcategorieën, tags, eigenschappen, verzendklassen, belastingopties en rest wat bij producten komt kijken. Indien mogelijk kan Zonneveld Webdesign meedenken en meehelpen naar een passende oplossing voor bepaalde zaken zoals het in bulk importeren van producten.

 

Artikel 7 Verplichtingen Zonneveld Webdesign/Uitvoering overeenkomst
1. Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en Zonneveld Webdesign zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.

2. De opdrachtgever/klant is gehouden om alle door Zonneveld Webdesign verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

Indien de opdrachtgever/klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan Zonneveld Webdesign haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. Ook als de opdrachtgever/klant besluit de opdracht terug te trekken, kan Zonneveld Webdesign haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden.

In alle drie de gevallen zal Zonneveld Webdesign een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten +20 % van het offertebedrag tot maximaal 100% van het offertebedrag. Dit zal worden verrekend met het vooraf aanbetaalde bedrag.

In geval van ontbinding is Zonneveld Webdesign volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.

3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Zonneveld Webdesign ervoor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de opdrachtgever/klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.

4. Bij de oplevering plaatst Zonneveld Webdesign de ontwikkelde website op de door haar aangemaakt hostingpakket of door de afgesproken plaats op de server van de opdrachtgever/klant.

Indien er gebruikt wordt gemaakt van de hostingdienst van Zonneveld Webdesign dan wordt er zeven(7) maal per dag een back-up gemaakt van de database, websitebestanden en e-mail.

 

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
1. Zonneveld Webdesign brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de opdrachtgever/klant. De opdrachtgever/klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de opdrachtgever/klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Zonneveld Webdesign deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen. In dit specifieke geval kan Zonneveld Webdesign in overleg met de opdrachtgever/klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.

2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal Zonneveld Webdesign dit eerst met de opdrachtgever/klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

 

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. Het afnemen van een website bij Zonneveld Webdesign betekent in beginsel dat de opdrachtgever/klant ook zijn hosting bij Zonneveld Webdesign onderbrengt, tenzij anders is overeengekomen. De hostingtermijn bedraagt een jaar. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De hostingkosten worden nog steeds per jaar vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.

2. Indien de opdrachtgever/klant vooraf of gedurende de looptijd van de hosting de voorkeur heeft om zijn hosting ergens anders dan bij Zonneveld Webdesign wenst onder te brengen, dan is de opdrachtgever/klant daartoe gerechtigd na betaling van een administratieve vergoeding van € 39,-.

3. Indien de opdrachtgever/klant aan het einde van de looptijd van de hosting naar een andere host of provider wil overstappen zal Zonneveld Webdesign hieraan alle medewerking verlenen. Voor het klaarzetten van de te verhuizen website wordt eenmalig een administratieve vergoeding gerekend van € 39,-.

4. Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor minimaal een jaar en zal maandelijks worden gefactureerd. Daarna gaat dit abonnement over naar een abonnement voor onbepaalde tijd. De kosten voor dit onderhoudscontract worden nog steeds per maand vooraf gefactureerd, maar het abonnement is per maand opzegbaar.

5. Opzegging van de domeinnaam en/of hosting dan wel het onderhoudscontract dient schriftelijk en één maand voor het einde van de looptijd te gebeuren. Het einde van de looptijd is via het register op te vragen. Dit kan voor .nl domeinnamen bij https://www.sidn.nl en voor overige bijvoorbeeld https://www.whois.com.

6. Indien opdrachtgever/klant niet tijdig betaald, dan zal Zonneveld Webdesign zijn/haar afgenomen diensten schorsen tot het uitstaande bedrag voldaan is op rekening van Zonneveld Webdesign.

7. Indien er enige tijd na het versturen van een betalingsherinnering geen betaling is ontvangen, dan kan Zonneveld Webdesign de door de opdrachtgever/klant afgenomen diensten en producten opzeggen zonder tussenkomst van de opdrachtgever/klant en zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht, eventueel met de indien aanwezige resterende looptijd maanden van de betreffende dienst.

 

Artikel 10 Levering en levertijd
1. De opdrachtgever/klant krijgt meerdere feedbackrondes om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.

2. De diensten zullen binnen de afgesproken tijd worden opgeleverd.

3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackrondes worden aangedragen, kunnen als meerwerk worden gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de opdrachtgever/klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.

4. Indien de opdrachtgever/klant, ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan Zonneveld Webdesign ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de opdrachtgever/klant over te dragen waarmee Zonneveld Webdesign waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de opdrachtgever/klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen een(1) maand of anders binnen de tijd die overeengekomen is met de opdrachtgever/klant.

5. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de opdrachtgever/klant:
a. toeganggegevens tot het CMS van de website.
b. een standaard uitleg hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website.
c. de factuur.

 

Artikel 11 Eigendom
1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij Zonneveld Webdesign. De opdrachtgever/klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.

2. Zodra de website door de opdrachtgever/klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de opdrachtgever/klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de lay-out te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.

3. Door Zonneveld Webdesign geregistreerde domeinnamen voor opdrachtgever/klant, zijn na betaling eigendom van de opdrachtgever/klant.

4. Bij het afnemen van een website op basis van huur, dan zal de website pas na 12 maanden eigendom worden van de opdrachtgever/klant.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Zonneveld Webdesign verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door de opdrachtgever/klant zelf of dat de opdrachtgever/klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de opdrachtgever/klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigen beweging en zo spoedig mogelijk met Zonneveld Webdesign hierover contact op dienen te nemen.

2. Zonneveld Webdesign levert na akkoordverklaring van de opdrachtgever/klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. Zonneveld Webdesign heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de opdrachtgever/klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/klant.

3. Zonneveld Webdesign is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.

4. Zonneveld Webdesign erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de opdrachtgever/klant indien de opdrachtgever/klant de hosting elders dan bij Zonneveld Webdesign heeft ondergebracht.

5. Zonneveld Webdesign zorgt er zoveel mogelijk voor dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug-ins. Voor het overige verstrekt Zonneveld Webdesign geen garanties.

6. Zonneveld Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

 

Artikel 13 Overmacht
1. Zonneveld Webdesign is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die Zonneveld Webdesign voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.

2. In geval van onmacht aan de zijde van Zonneveld Webdesign worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Zonneveld Webdesign langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 14 Privacy
1. Indien de gegevens van de opdrachtgever/klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt.
Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/klant is verkregen.

2. Alle door de opdrachtgever/klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant wordt beheerst door Nederlands recht.

2. De geschillen welke tussen Zonneveld Webdesign en de opdrachtgever/klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.